O soseski

O soseski

Lokacija

Lokacija predvidene gradnje stavbe z oskrbovanimi stanovanji je na mestu prej odstranjenega objekta na naslovu Planina 2 v Kranju.

Objekt z oskrbovanimi stanovanji se gradi v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, stanovanja so primerna za starejše in gibalno ovirane osebe.

Objekt z oskrbovanimi stanovanji se nahaja v prijetni in mirni soseski, v bližini mestnega središča Kranj. V neposredni bližini je živilska trgovina Mercator in trgovski center Supernova ter Dom upokojencev Kranj. Lokacija omogoča raznolike možnosti rekreacije, s sprehodi po sprehajalnih poteh, poljih in travnikih.

Programska zasnova objekta

Na obravnavanem območju je predvidena novogradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, v kateri bo urejenih 34 bivalnih enot s pripadajočimi skupnimi prostori. V objektu je predvidenih 30 + 4 oskrbovanih stanovanj sedmih različnih tipov glede na velikost oz. število ležišč. Vsa stanovanja so načrtovana  za osebe s posebnimi potrebami.
Predvidena sta dva vhoda (1. vhod - 30 stanovanjskih enot + skupni prostor, 2 vhod - 4 stanovanjske enote).
Poleg tega je predviden tudi ločen vhod za v lokal v pritličju, ki je namenjen storitveni dejavnosti.
Skupni prostori: večina skupnih prostorov se nahaja v vzhodnem delu pritličja in  4. nadstropja. Prostori v pritličju obsegajo skupni prostor, kolesarnico in prostor za odpadke. Skupni prostor, ki ni namenjen uporabnikom je tehnični prostor.
Predvidena etažnost objekta je K+P+4N. Na jugovzhodni strani so predvideni konzolni balkoni, ki segajo 1,5 m izven gabarita objekta, stanovanjem na severozahodnem delu so predvidene lože znotraj osnovnega gabarita.

Program po etažah:

Klet: parkirna garaža za osebna vozila stanovalcev, komunikacijski prostori, kolesarnica. Kletna etaža bo namenjena parkiranju, skupaj je v kleti predvidenih 25 PM + 3PM za invalide. Uvoz v kletno etaž je predviden na severozahodnem delu objekta. Peš izhod iz kleti (evakuacijski izhod) je predviden na jugozahodni strani.

Pritličje: 4 oskrbovana stanovanja, shrambe, skupni prostor, lokal (storitvena dejavnost), kolesarnica, prostor za odpadke, tehnični prostor, komunikacijski prostori.

1.- 3. nadstropje: oskrbovana stanovanja, shrambe, komunikacijski prostori.

4. nadstropje: oskrbovana stanovanja, shrambe, skupni prostor, skupne sanitarije, prostor za rekreacijo, komunikacijski prostori.

Dostop

Predvidena sta dva glavna vhoda za dostop do oskrbovanih stanovanj (1. vhod - 30 stanovanjskih enot + skupni prostor, 2 vhod - 4 stanovanjske enote) in ločen vhod z severovzhodne strani v lokal v pritličju. Uvoz v kletno etaž je predviden na severozahodnem delu objekta.
Peš izhod iz kleti (evakuacijski izhod) je predviden na jugozahodni strani.

Prometna ureditev

Glavni uvoz/izvoz v garažo je predviden preko obstoječe javne poti in sicer preko novega cestnega priključka na SV strani. Obstoječa prometna ureditev na občinski cesti se ohrani. Na območju uvoza (ob začetku betonske rampe) je načrtovana postavitev zapornic. Za dostop do 4 parkirnih mest ob predvidenem objektu (od tega bodo 3 parkirna mesta namenjena invalidom), ki so locirana na delu obstoječega parkirišča se uporabi obstoječ cestni priključek JV od predvidenega objekta. Ostala parkirna mesta na obstoječem parkirišču, ki niso znotraj parcele namenjene gradnji predvidenega objekta so namenjena sosednjim objektom in se ne spreminjajo. 
Za potrebe večstanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji bodo v sklopu zunanje ureditve urejena 4 PM (1 PM + 3 PM za invalide), v kletni etaži pa 28 PM (25 PM + 3PM za invalide). Skupno bo tako urejenih 32 PM (29 PM + 6 PM INV).

Zunanja ureditev

Ob objektu bodo urejene spremljajoče zunanje površine, ki se oblikujejo kot odprt večnamenski prostor s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši, stojala za kolesa, ipd.). Zunanje površine, ki niso namenjene prometnim in manipulativnim površinam bodo urejene z zelenimi (zatravitve, hortikulturne ureditve) in tlakovanimi površinami. Ureditev prostora za odpadke je predvidena v objektu na SZ strani ob uvozu v kletno etažo. Del strehe bo namenjen ozelenjeni terasi – strešnemu vrtu. Strešni vrt bo oblikovan kot tlakovana terasa. Uporabniki bodo lahko v fazi uporabe objekta na terasi postavili visoke grede in pergolo.
Vse vozne površine bodo asfaltirane, del pasu ob objektu bo tlakovan.

Komunalni priključek in inštalacije

Objekt bo priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo, toplovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje.

Strojne inštalacije

Energetska oskrba objekta je predvidena preko toplovoda in toplotne postaje, ki se nahaja v pritličju objekta.
Toplotna postaja zagotavlja ogrevanje objekta in centralno pripravo tople sanitarne vode.
Ogrevanje prostorov bo izvedeno preko radiatorskega ogrevanja, ki so nameščeni ob zunanjih stenah. Regulacija ogrevanje je predvidena preko radiatorskih termostatskih glav.
V kopalnici je predviden lestvični kopalniški radiator ter dodatno električno talno ogrevanje.
Poraba ogrevanja bo merjena z odštevalnimi toplotnimi števci za merjenje porabe toplotne energije ogrevanja in bodo nameščeni v inštalacijskem jašku.
Polega ogrevanja je predvidena tudi predpriprava za namestitev lokalne  klime za hlajenje. Zunanja lokacija je predvidena na balkonu v namenskemu prostoru.
Prezračevanje bivalnih enot je predvideno preko energetsko varčnega higrosenzibilnega prezračevanja s kontrolo vlage. V ta namen je v kopalnicah predviden odvodni kopalniški ventilator s kontrolo vlage. Prezračevanje skupnih prostorov v pritličju in 4. nadstropju je predvideno preko prezračevalne naprave z vračanjem toplote in distribucijskim sistemom. Prezračevanje pomožnih prostorov kot so kolesarnica, prostor za smeti shrambe se bodo prezračevali z odvodnim ventilatorjem.
Kopalnice v bivalnih enotah bodo opremljene z osnovnimi sanitarnimi elementi, kot so umivalnik, straniščna školjka in tuš. Vsaka bivalna enota bo imela tudi možnost individualne naknadne vgradnje ročajev ob WC školjkah in tušu ter vgradnje zložljivega sedeža.

Elektro inštalacije

Objekt se energetsko priključi na NN distribucijsko omrežje v obstoječi transformatorski postaji TP Planina. Merila mesta so predvidena v kleti objekta.
V objektu je predvidena inštalacije jakega toka (splošna in varnostna razsvetljava, močnostni priključki in razvod), šibkega toka (telefonska inštalacija, antenska inštalacija, domofonska inštalacija, avtomatsko javljanje požara in osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo z napravami) in strelovoda. Napajalni vodi za moč se vertikalno vodijo v inštalacijskem jašku. Šibko točne vertikale se vertikalno vodijo po AB stenah.
Za komunikacijo med stanovanji in glavnima vhodoma v pritličju je na obeh vhodih predvidena video domofonska naprava, v stanovanju pa klasična domofonska naprava.
V kopalnicah je predvidena SOS stikalo za osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo. V dnevnem prostoru je predvidena predpriprava za indukcijsko slušno zanko.
Na strehi objekta je predvidena postavitev sončne elektrarne. Proizvedena energija se bo uporabljala za skupno električno porabo (dvigalo, ogrevanje uvozne rampe, skupne razsvetljava...).

Stopite v stik z nami

Vpišite svoje ime in priimek
Vpišite svojo mobilno številko
Vpišite svoj e-naslov
Vpišite sporočilo
Strinjati se morate s pogoji poslovanja